Lidingö Förskola

Stjärnfallet

Förskolechef: Stina Norelius
tel: 076-723 38 70
e-mail: stina.norelius@futuraskolan.se

Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Mer information finns på www.lidingo.se/barnochutbildning

Vilka är vi?

Futuraskolan Lidingö är en förskola med ca 125 barn indelade i sex avdelningar. Avdelningarna är åldersindelade med yngre
(1 – 3 år) respektive äldre (3 – 5-år) barn. Storleken på våra avdelningar varierar mellan 15 och 20 barn beroende på barngruppens sammansättning. Varje avdelning har tre pedagoger.

Var finns vi?

Förskolan är belägen i två byggnader i natursköna Gåshaga, med närhet till både skog och hav. Våra lokaler är ljusa och moderna och har egna gårdar som inbjuder till lek och lärande.
Förskolan ligger på nära gångavstånd från Futuraskolans F – 5-skola med tillhörande fritidsverksamhet.

Vad erbjuder vi och hur arbetar vi?

Likt andra förskolor i Sverige styrs vi av Läroplan för förskolan och vi arbetar mot mål där utveckling och lärande, normer och värden samt barns inflytande är viktiga delar.

Vår pedagogiska miljö uppmuntrar till ett lustfyllt lärande, där barnen under den fria leken i samspel med varandra inspire- ras till att göra aktiva och självständiga val. Vi tränar mycket på att kommunicera. Att bemästra sitt språk i mötet med andra barn och vuxna skapar glädje och tillförsikt om sitt eget jag, vilket i sin tur ger en god självkänsla. Vi arbetar även aktivt med att tidigt väcka intresset för det engelska språket.

Vi arbetar medvetet med att ge barnen en förståelse för vår miljö och hållbar utveckling. Barnen bildar tillsammans med sina pedagoger ett miljöråd. I miljörådet tas beslut om vilket tema som förskolan ska arbeta med under en bestämd tid, t ex närmil- jö, kretslopp eller livsstil och hälsa.

Vår utomhusmiljö ger möjlighet till många olika aktiviteter där barnen naturligt tränar sin grovmotorik. Den erbjuder också spännande upplevelser genom olika lekar och ger en innehållsrik utevistelse för barnens lärande och utveckling.

Närheten till skogen ser vi som en stor tillgång i vår verksam- het och vi besöker den under alla årstider. Här får barnen, stora som små, genom lek och glädje möjlighet att utforska och lära sig om livet i skogen och hur vi tar hand om den.